Barborskej ceste svitá na lepšie časy

Barborskej ceste svitá na lepšie časy S radosťou Vám oznamujeme, že naše OZ, ktoré sa stará o trasu Barborskej cesty uspelo so žiadosťou o dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v  programe Podpora regionálneho rozvoja, v celkovej výške 23 346,45 € na projekt - Obnova turisticko-informačných prvkov náučného chodníka Barborská cesta. Účelom podporeného projektu je oživenie a rozvoj cestovného ruchu – Náučný chodník Barborská cesta ako integrujúci prvok cestovného ruchu v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Vytvorenie priestoru pre zaangažovanie a spoluprácu miestnych komunít, záujmových združení, samosprávy, cirkví a podnikateľského sektoru v regióne. Z projektu zrealizujeme obnovu a výmenu súčasných turisticko-informačných prvkov (značky a smerovníky) Náučného chodníka Barborská cesta za nové a zjednotíme systém značenia s normou STN 018025 o turistickom značení (značenie používané Klubom Slovenských turistov). Súčasťou poskytnutej dotácie je aj vybavenie OZ náradím, technikou a spotrebným materiálom potrebným pre pravidelnú a systematickú údržbu 186 km trasy Barborskej cesty. O priebehu realizácie spomínaného projektu Vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom našej stránky a sociálnych médií.