STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1. Banský Región-Terra Montanae je mimovládnym a nepolitickým združením, založeným podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zamerané na vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v stredoslovenskom regióne a na zjednotenie územia stredného Slovenska, ktoré spája nielen história banskej tradície ale aj jedinečné prírodné, kultúrne a religiózne pozoruhodnosti.

Článok 2
Názov a sídlo združenia

2. Názov občianskeho združenia je: Banský Región-Terra Montanae (ďalej len Združenie).

3. Sídlo združenia je: Murgašova 14920/5A, 974 01 Banská Bystrica

Článok 3
Ciele a činnosti združenia

4. Ciele združenia sú:
a) Vytvorenie produktu cestovného ruchu, ktorý reprezentuje stredoslovenský región svojimi významnými banskými a inými technickými pamiatkami a prírodnými, kultúrnymi, historickými a religióznymi pozoruhodnosťami.
b) Dosiahnutie budúceho prínosu pre tento región vo forme zvýšenia atraktivity tohto regiónu pre návštevníka a tým aj prílev domácich a najmä zahraničných návštevníkov.
c) Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry, zvýšenie zamestnanosti, prílev finančných prostriedkov mestám a obciam a zvýšenie zamestnanosti v regióne.
d) Spustenie tzv. synergického efektu, ktorý vytvorí predpoklad pre efektívny a dlhodobý rozvoj podnikania v cestovnom ruchu a nadväzujúcich odvetviach.
e) Organizovanie a podporovanie aktivity v oblasti kultúry, cestovného ruchu, sociálnych služieb, športu, aktívneho odpočinku detí mládeže a dospelých a v oblasti starostlivosti o environmentálne prostredie.
f) Všestranná podpora rozvoja cestovného ruchu v tomto území
g) Zachovávanie a zveľaďovanie banských, prírodných, kultúrnych, religióznych a historických hodnôt.
h) Získavanie prostriedkov na obnovu a dobudovanie infraštruktúry cestovného ruchu (turistické chodníky, informačné tabule, označenia, atď.) a na rozvoj lokálnej technickej infraštruktúry (cesty, parky, zastávky, atď.).
i) Podpora a propagácia firiem a organizácií, ktoré sa budú zúčastňovať aktivít združenia a budú súčinné v prípravách projektov predkladaných v mene združenia.
Na uskutočnenie cieľov budú združeniu slúžiť najmä tieto činnosti:
a) Publikovanie informácií na internetovej stránke.
b) Získavanie prostriedkov na uskutočnenie cieľov združenia.
c) Propagácia a edukácia odbornej verejnosti a rezidentov pri zavádzaní produktu do praxe.
d) Koordinácia rozvojových zámerov v cestovnom ruchu a investície do atrakcií.
e) Obnovenie a udržiavanie baníckych technických pamiatok, tradícií a zvykov, kultúrnych a religióznych pozoruhodností v danom regióne.
f) Organizovanie stretnutí a spolupráca s ostatnými zainteresovanými partnermi.
g) Aktívne pôsobenie na rozvoj cestovného ruchu v tomto území.
h) Nadväzovanie a aktívne udržiavanie vzťahov so všetkými subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu na aktívnom rozvoji cestovného ruchu.
i) Priame investície do dobudovania infraštruktúry v záujmovom území za účelom zatraktívnenia tohto regiónu.

Článok 4
Právne postavenie združenia

1. Združenie je právnickou osobou v zmysle § 18, odst. 2, písm. a) Občianskeho zákonníka, zriadené na základe Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.
2. Právne pomery Združenia sa riadia uvedenými zákonnými ustanoveniami a Stanovami Združenia.

Článok 5

Vznik a zánik združenia

1. Združenie vzniká jeho zaregistrovaním Ministerstvom vnútra SR.

2. Združenie zaniká na základe uznesenia Snemu, zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

3. Pri zániku Združenia dobrovoľným rozpustením vykoná majetkovo-právne vyrovnanie likvidátor menovaný najvyšším orgánom Združenia. Snem zároveň rozhoduje o použití likvidačného zostatku.

Článok 6
Členstvo v združení

1. Členmi Združenia môžu byť právnické a fyzické osoby, ktoré nadobudli vek 18 rokov, bez ohľadu na štátnu a občiansku príslušnosť, pohlavie, rasu, spoločenské zameranie, vyznanie alebo zdravotný stav, ktorí súhlasia s cieľmi a činnosťami združenia a jeho stanovami.

2. Členstvo v Združení vzniká schválením písomnej prihlášky záujemcu o členstvo snemom. Za schválenie písomnej prihlášky záujemcu o členstvo sa považuje aj uzatvorenie Memoranda o spolupráci, ktoré bolo vopred schválené snemom.


Členské poplatky sú stanovené nasledovne:

a) pre vyšší územný celok, resp. ním založenú alebo zriadenú právnickú osobu 1000 €/rok

b) obce a mestá 100 €/rok

c) ostatné právnické osoby 100 €/rok

d) fyzická osoba – podnikateľ 50 €/rok

e) fyzická osoba – nepodnikateľ 10 €/rok alebo vykonanie dobrovoľníckej činnosti pre združenie v rozsahu minimálne 10 h/rok

Členské poplatky sú splatné najneskôr do 10.12. kalendárneho roka.


3. Člen Združenia sa podieľa na činnosti združenia, prispieva k jeho rozvoju, vyhľadáva a navrhuje nové formy aktivít a ich realizáciu v súlade s ostatnými stanovami.

4. Člen Združenia je oprávnený zúčastňovať sa na členských schôdzach, voliť, byť volený do orgánov Združenia, podávať návrhy, pripomienky, žiadosti a aktívne sa podieľať na práci v orgánoch a na práci Združenia a používať výhody z členstva vyplývajúce.

5. Člen Združenia je povinný uskutočňovať svoju činnosť v súlade so zákonnými a všeobecne platnými normami, dodržiavať stanovy Združenia a chrániť majetok Združenia.

6. Čestné členstvo sa udeľuje významnej osobe zo spoločenskej, hospodárskej, kultúrnej, športovej alebo inej oblasti, ktorá sa podieľa na rozvoji cestovného ruchu na území stredoslovenského regiónu morálne, finančne alebo akýmkoľvek iným spôsobom podporuje Združenie. Čestné členstvo udeľuje predseda Združenia na základe rozhodnutia Snemu.

7. Členstvo v združení zaniká vystúpením, nezaplatením členského poplatku za 1 kalendárny rok, resp. Nevykonaním dobrovoľníckej činnosti pre združenie v rozsahu minimálne 10 h ročne, vylúčením, úmrtím člena, alebo zánikom Združenia. O vylúčení člena rozhoduje Snem Združenia. Členstvo je neprenosné.

Článok 7
Orgány združenia

1. Snem

a) Snem je najvyšším orgánom Združenia.

Snem je verejným stretnutím členov Združenia, ktoré sa schádza pred každou závažnejšou zmenou rozhodnutí, najmenej však raz ročne. Snem je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

b) Snem zvoláva Predsedníctvo oznámením všetkým členom minimálne 30 dní pred jeho uskutočnením. Rozhodnutia budú platné, ak toto rozhodnutie odsúhlasí a) nadpolovičná väčšina zúčastnených alebo b) nadpolovičná väčšina členov Združenia hlasovaním per rollam a jeho písomným potvrdením alebo elektronickým podpisom. Hlasovanie spôsobom per rollam je podmienené termínom do 10 pracovných dní.

c) Prijaté rozhodnutia budú platné len vtedy, ak a.) je prítomná nadpolovičná väčšina členov a b.) žiadny z neprítomných členov nenamieta proti rozhodnutiu v lehote kalendárnych 5 dní odkedy bolo toto rozhodnutie oznámené všetkým členom prostredníctvom dohodnutých komunikačných prostriedkov.

d) Snem Združenia prejednáva, dopĺňa a schvaľuje koncepčné zmeny, zámery a plány činnosti Združenia, schvaľuje Stanovy, volí a odvoláva Predsedníctvo (pričom dbá na to, aby v ňom pokiaľ je to možné, mali zastúpenie členovia z radov územnej samosprávy a členovia z radov podnikateľov) a Dozornú radu (pričom dbá na to, aby v ňom pokiaľ je to možné, mali zastúpenie členovia z radov územnej samosprávy a členovia z radov podnikateľov), rozhoduje o udelení čestného členstva. Na schôdzi Snemu má každý člen jeden hlas.

e) Snem je verejnou formou prístupu verejnosti a informačných médií. V prípadoch prerokovania závažných dokumentov môže Predsedníctvo rozhodnúť o čiastočne alebo úplne uzavretom rokovaní. Správa o takomto rokovaní však musí byť prednesená na mesačnom stretnutí Predsedníctva.


2. Predsedníctvo

a) Prvým Predsedníctvom sa stáva prípravný výbor – zakladatelia Združenia, ktorí si medzi sebou zvolia svojho predsedu a dvoch podpredsedov. Prvé Predsedníctvo vykonáva svoju funkciu do doby uskutočnenia prvého Snemu združenia.

b) Predsedníctvo je výkonným orgánom Združenia, ktorý zabezpečuje jeho činnosť podľa rozhodnutí schválených Snemom. Predsedníctvo prijíma rozhodnutia verejne, tak aby mohli byť informovaní všetci členovia a zainteresované strany.

c) Predsedníctvo je zložené z piatich členov. Predsedníctvo volí a odvoláva Snem. Členom predsedníctva sa môže stať každý člen Združenia, ktorého zvolí Snem.

d) Volebné obdobie Predsedníctva je jeden rok.

e) Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

f) Predsedníctvo má právomoc rozhodovať o realizácii cieľov Združenia, a všetkých aktivitách smerom k verejnosti.

g) Predsedníctvo si spomedzi svojich členov volí predsedu a dvoch podpredsedov. Predseda (alebo podpredseda, ak nie je predseda prítomný) je štatutárnym orgánom Združenia a vystupuje navonok v mene poslania a cieľov Združenia. Za predsedu možno zvoliť len člena združenia. Predseda je volený a odvolávaný väčšinou členov predsedníctva. Funkčné obdobie predsedu trvá do zvolenia nového predsedu. Predseda môže z funkcie odstúpiť písomným oznámením niektorému z členov predsedníctva.


3. Dozorná rada

a) Dozorná rada je nezávislým orgánom Združenia a reviduje a schvaľuje výročné zúčtovanie.

b) Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

c) Dozorná rada má troch členov.

d) Dozorná rada si volí predsedu, ktorý ju zastupuje na schôdzach a pri jednaniach s predsedníctvom.

e) Dozornú radu volí a odvoláva na dvojročnej báze Snem. Dozorná rada odovzdáva na členskej schôdzi záverečnú správu o kontrole účtov Združenia a jeho orgánov za predošlé obdobie.

Článok 8

Hospodárenie združenie

1. Hospodárenie združenia

a) Každodenný manažment Združenia bude zabezpečený výkonným riaditeľom, ktorý bude zamestnancom Združenia na plný úväzok a pracovnú zmluvu s ním uzatvorí Predseda.

b) Výkonný riaditeľ sa minimálne raz za mesiac zodpovedá Predsedníctvu, bude podávať správu o aktivitách na mesačnom verejnom stretnutí Predsedníctva. Táto správa musí byť tiež dostupná všetkým členom a jej skrátená podoba musí byť dostupná aj všetkým zainteresovaným stranám a to prostredníctvom vhodného média každý mesiac.

c) Výkonný riaditeľ môže mať personál alebo stážistov podľa potreby, ktorý by vykonávali jeho/jej povinnosti alebo môže využiť pomoc personálu alebo partnerov niektorého z členov.

d) Združenie získava finančné a materiálne zabezpečenie na výkon svojich aktivít podľa legislatívnych pravidiel, a to prostredníctvom:

e) dotácií

f) úrokov a dividend z legálnych investícií

g) darov a dobrovoľných príspevkov

h) zbierok

i) grantov

j) členských poplatkov

k) z vlastných ekonomických aktivít súvisiacich so zámermi, poslaním a cieľmi Združenia.

l) O hospodárení s finančnými a materiálnymi prostriedkami Združenia v hodnote do 500 € rozhoduje výkonný riaditeľ. Predseda spolu s dvoma podpredsedami o sumách do 5000 €. O vynakladaní finančných a materiálnych prostriedkov Združenia do 10 000 € rozhoduje Predsedníctvo, pričom na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny. O nakladaní s prostriedkami nad 20 000 € rozhoduje Snem.

m) Združenie vedie svoje účty v súlade s legislatívou.

n) Finančné záležitosti Združenia sú manažované výkonným riaditeľom, ktorý zabezpečuje správne účtovníctvo.

o) Vyúčtovanie prostriedkov a finančnú agendu kontroluje Predsedníctvo Združenia. Vyhodnotenie nakladania s finančnými prostriedkami je súčasťou záverečnej správy o činnosti Združenia, predkladanej výkonným riaditeľom Združenia. Združenie v prípade potreby umožní kontrolu aj iným kontrolným a revíznym orgánom, pokiaľ na to majú oprávnenie.

2. Bankový účet

a) Združenie bude mať zriadený bankový účet.

b) Názov účtu bude totožný s názvom Združenia.

c) V prípade potreby si Združenie založí devízový účet.

d) Podpisový vzor na manipuláciu s účtom a všetky zmeny bankového účtu, ako aj vklady a výbery potvrdzujú svojimi podpismi súčasne predseda Združenia a výkonný riaditeľ Združenia. Na každom bankovom doklade musia byť oba podpisy súčasne. Ak je predseda Združenia neprítomný, môže splnomocniť jedného z podpredsedov, ale len na obdobie svojej neprítomnosti.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich registráciou Ministerstvom vnútra SR.

2. Združenie je právnickou osobou.

3. Združenie vo všetkých relevantných materiáloch uvádza meno alebo názov sponzorov, darcov a iných subjektov, ktoré prispeli na realizáciu konkrétnych aktivít, pokiaľ s tým súhlasia.

Článok 10

Členovia a zakladajúci členovia majú vo všetkých záležitostiach rovnaké práva.

V Kremnici, dňa 19.03.2014.

V prípade záujmu stať sa členom OZ BR-TM nás kontaktujte.